Orhan Gazi Kimdir? Orhan Gazi’nin Hayatı

Osmanlı padişahlarının ikincisi, Sultan Osman Gazi’nin oğlu olup, dedesi Ertuğrul Gazi’nin vefat etmiş olduğu 1281 senesinde Söğüt’te dünyaya geldi. Annesinin, Osman Gazi’nin iki hanımından Mâl Hatun yâda Bâlâ Hatun’dan hangisi olduğu hakkında değişik rivayetler vardır. Ancak ilk Osmanlı kaynaklarının çoğu annesini Mâl Hatun olarak gösterirler. Orhan Gazi minik yaştan itibaren tam bir disiplin ve düzenlilik ile istikbâlin beyi olarak yetiştirilmeye gayret edildi. Büyükbabası Şeyh Edebali’den ve Dursun Fakih benzer biçimde âlimlerden ilim öğrenip, feyz aldı. Babasının dostları yanında silâh talimleri ile yetişti. Gazilerin gazâlarını, meşhur İslâm mücahitlerinin, evliya ve âlimlerin menkıbelerini dinledi. Devrinin silâhlarını maharetle kullanmasını öğrendi. Ufak yaştan itibaren devletin teşkilatlanması ve müesseseleşmesinde lâzım olan tecrübelere sahip oldu.

Orhan Gazi Kimdir? Orhan Gazi'nin Hayatı

Orhan Gazi Kimdir? Orhan Gazi’nin Hayatı

Orhan Gazi Nasıl Biriydi?

Orhan Gazi sarı sakallı, upuzun boylu, mavi gözlü idi. Yumuşak huylu ve merhametli, fakat yerine bakılırsa şiddetli ve şecaatleydi. Fakirleri sever ve ulemaya “bilginlere ve âlimlere” saygı ederdi. Son derece dindar, adaletli ve tebaasına kendisini sevdirmesini iyi bilirdi. Bizzat halk içine girer, onlarla yiyecek yer ve dertleşirdi. Hareketlerinde çok hesaplı davranır ve hiç telaş etmezdi. İznik’i fethettiğinde Hristiyanlara göstermiş olduğu insanca işlem, dillere destan olmuştu. Orhan Gazi’nin her yönüyle büyük bir insan bulunduğunu bir tek Türkler değil, birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmiştir.

Orhan Gazi’nin Hayatı

Orhan gazi daha 15 yaşlarında iken cenklere katılmış ve hayatının büyük bir kısmını harplarda geçirmiştir. Babasından 16.000 km kare olarak teslim aldığı toprakları 95.000 km kare ’ye çıkartmıştır. Orhan Gazi bir devlet reisi adı ile harplarda bizzat ordusunun başlangıcında olmuştur. Devletin muntazam bir idare sistemine bağlanmasını gerekli görmüştür. Bunun için Alâeddin Paşa ile Şeyh Edebali’nin bacanağı Condarlı Kara Halil Paşa’yı görevlendirmiştir.

Orhan Gazi’nin süresinde dönem teşkilatı üç noktada toplayabiliriz. Kılık — Kıyafet, Para ve ordu. Orhan Bey’in büyük oğlu Süleyman Paşa, kendisinden önce vefat etmiştir. Kendi sağlığında iken başkumandanlık görevini ikinci oğlu Murad Hüdavendigar’a bırakmıştır.

Şahsiyeti nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, son derece merhametliydi. Rahat kızmaz, kızınca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebaasını kendisinden fazla korurdu. Muharebelerde zayiat durumuna dikkat ederdi. Zayiata sebep olacak mevkilerin fethini kuşatmayla kolaylaştırıp, teslimini beklerdi. Çok âdildi.

Orhan Bey Dönemide Osmanlı Devleti

Orhan Bey Dönemide Osmanlı Devleti

Dini tüm bir Müslüman olup, ülkede İslâm hukukunu tereddütsüz uygulama ettirirdi. Orhan Gazi’nin İslâm ahlâkına hayran olup, adaletine gıpta eden Hristiyanlar, kendi soyundan ve dininden hanedanların yerine, Osmanlı idaresini tercih ederlerdi. İyi bir teşkilatçı, cesur bir kumandan olduğu gibi, muhteşem bir idareciydi. İlme, âlimlere ve gönül sultanı manevî şahsiyetlere hürmetkârdı. Âlimlerin sohbetinde bulunup, onlarla istişare ederdi. İmar ve iskân siyasetine önem verip, devrinde fethedilen beldelere Türk-İslâm nüfusu yerleştirirdi. Osmanlı ülkesinin nüfuzunu arttırıp, devleti müesseseleştirdi.

Osmanlılar tarafından yapılmış olan ilk cami 1334 yılında İznik’te meydana getirilen “Hacı Özbek” camisidir. Bu camiyi Orhan Gazi yaptırmıştır. Bursa medresesini de o yaptırmıştır. Sultan lakabı ilk defa onun döneminde kullanıldı. İlk Osmanlı parası da onun döneminde babası Osman Bey ‘de sağken basıldı. Müslüman Türkler Avrupa’ya ilk kere Orhan Bey döneminde geçmiştir. İstanbul’un Anadolu yakası tamamen Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Fethedilen Hristiyan topraklarında yaşayan yerli Hristiyan halkının Osmanlı hayranlığı yeni fetihleri kolaylaştırmıştır.

Hacı Özbek Camii İznikte Yapılan İlk Osmanlı Camiisi

Hacı Özbek Camii İznikte Yapılan İlk Osmanlı Camiisi

Orhan Bey zamanında fethedilen bölgeler: 1326′da Bursa, 1329′da İznik, 1337′de Gemlik ve Bizanslılara karşı Maltepe zaferini kazandı. 1345′de Karasi Beyliği ilhak edildi. 1354′de Ankara ve Gelibolu fethedildi.

Osman , Orhan Gazi Türbesi - Bursa / Tophane

Osman , Orhan Gazi Türbesi — Bursa / Tophane

Orhan Gazi 1360 senesinde 79 yaşında vefat etti. Türbesi Bursa’da Osman Gazi’nin türbesi yanındadır.

Osman , Orhan Gazi Türbesi - Bursa / Tophane

Osman , Orhan Gazi Türbesi — Bursa / Tophane

Orhan Gazi’nin hanımı Nilüfer Hatun (Rum)’dur. Çocukları Süleyman Paşa, I. Murad, İbrahim, Halil, Kasım ve kızı Fatma Hatun’dur. Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş-ı Veli bu dönemde vefat etmiştir.