I. Murad Dönemi ve Hayatı

Üçüncü Osmanlı sultanı. I. Murad ismi ile tarihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hâtundur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, terbiye edilerek, yetiştirildi. Lalası Şahin paşanın yanında dini, ulusal, idari ve askeri kültürünü arttırdı. Ağabeyi Süleyman Şahın Rumeli fetihleri esnasında vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına veliaht tayin edildi (1359). Kısa bir süre sonra da babasının vefatı üzerine Bursa’ya dâvet edilip Osmanlı tahtına geçti (1360).

 • Osmanlı Padişahı
 • Saltanatı 30 Yıl
 • Cülûsu 1359 — Cülus Nedir?
 • Babası Orhan Gazi Hân
 • Annesi Nilüfer Hatun
 • Doğum Tarihi: 1326
 • Ölüm Tarihi: 9 Ağustos 1389
 • Kabri Bursa Çekirge de Murad-ı Hüdavendigar Türbesi’ndedir.
Sultan 1. Murat Türbesi Bursa

Sultan 1. Murat Türbesi Bursa

Sultan Murad Dönemi (1362 — 1389)

I. Murat, Osmanlı Devleti Padişahlarından üçüncüsüdür ve 1362 yılında tahta geçmiştir. Anadolu’daki faaliyetlerden çok Balkan fetihlerine önem veren I. Murad, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini 1363 Sazlı dere Savaşı’nda yenerek Edirne’yi aldı. Daha sonra Gümülcine ve Filibe alındı ve İstanbul yönünde Osmanlı kuvvetleri Çatalca’ya kadar geldiler. Edirne ve Filibe’nin ele geçmesi ile Bizans’ın Balkanlarla bağlantısı kesilmiştir.

Bu fetihler Balkan milletlerini endişelendirmiştir. Bu şehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanlılara karşı bir haçlı ordusu oluşturarak Edirne üzerine yürüdüler. Haçlıların Meriç nehrini geçmelerinden sonrasında Hacı İlbey gece yarısı ani bir baskınla Haçlıları Sırp Sındığı Savaşı’nda yendi (1364). Böylece, Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ittifakı başarısız oldu. Savaş sonrasında Edirne başşehir yapılmış, Balkanlardaki Macar üstünlüğü sona ermiştir.

Sırp Sındığı Savaşı’ndan sonra Osmanlı ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanlı hâkimiyetini tanıyarak vergi vermeyi kabul etmişlerdir (1369).

Çirmen Muharebesi veya diğer adıyla İkinci Meriç Muharebesi, 1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Muharebesi’nde yenilen taraf olan Sırpların Osmanlı Devleti ile, Meriç kıyısındaki Çirmen yakınlarında, 26 Eylül 1371 tarihinde yapılan muharebede de Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine yenildiler. Bu zafer, Osmanlı kuvvetlerine Makedonya yolunu açmıştır. Osmanlı’nın ilerleyişi üzerine Sırplar da, Osmanlı egemenliğini tanıdılar, vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.

Osmanlı kuvvetlerinin Balkanlar’daki stratejik bölgeler olan Manastır, Sofya ve Niş’i alması üzerine; Sırp, Boşnak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türklere karşı birleştiler. I. Murad’ın Haçlı kuvvetlerinin birleşmesini engellemek için Bosna Krallığı üzerine gönderilmiş olduğu kuvvetler, Ploşnik denilen yerde yenilmiştir (1388).

Ploşnik yenilgisinden cesaret alan Balkanlı kuvvetler, Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturdular. Karamanoğulları, Aydınoğluları ve Saruhanoğlularından yardım alarak Balkanlar’a geçen I. Murad, Haçlıları I. Kosova Savaşı’nda yendi (1389). Zaferden sonra savaş alanını gezen I. Murad bir Sırp askeri tarafınca şehit edilmiştir. Savaşın sonucunda; Tuna’ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlıların eline geçmiştir.

Birinci Kosova Savaşı ile Osmanlıların Balkanlardan basit atılamayacağı anlaşıldı. İlk defa Anadolu beyliklerinden yardım alan Osmanlılar, bu harpta top tabanca da ilk defa kullanmışlardır.

Sultan Murad’ın Osmanlı Devletine Katkıları

Sulh sever bir padişah olan II. Murat Osmanlıların Balkanlar’da yayılması ve yerleşmesini kesinleştirdi. Broquiere padişahın çok Güçlü olduğunu belirterek ‘’Bildiğim hükümdarlar arasında Osmanlı padişahı tebaası tarafından en ziyade itaat gösterilen hükümdardır.’’ der.

Bu dönemde uç erkekleri devlet içinde Mühim rol oynadıkları gibi belli bir kudret ve nüfuza sahipti. Osmanlı Bilim hayatı ise II. Murat döneminde büyük bir ilerleme gösterdi. Arapça ve Farsçadan Türkçe ’ye oldukça Çok eserin çevrilmesi Osmanlı Türk kültürünün gelişmesinde büyük aktif olmuştur.

Osmanlı Devletinde Olan Gelişmeler

 • Ülkenin hanedanın ortak malı anlayışı, “Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” şeklinde değiştirilmiş oldu bu şekilde merkezi otorite güçlendirildi.
 • Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.
 • İlk kere Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.
 • Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi.
 • Kapıkulu Ocakları kuruldu.
 • İlk defa Vezir-i azam atandı.
 • İlk defa Acemi oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.
 • İlk kere Pençik Sistemi uygulandı.
 • İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.